Verksamhet

Vi jobbar för dig som medlem

Vi på Järnbruksklubben i Oxelösund jobbar för dig som är medlem i IF Metall.

En av våra förtroendevaldas viktigaste uppgifter är lyssna på våra medlemmar. Närheten mellan fackligt förtroendevalda och medlemmar är viktig i syfte att fånga upp de behov, som blir grunden för vårt arbete i att skapa bästa möjliga tillvaro för alla.

IF Metall arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla har rätt till ett bra och tryggt arbete.

Kollektivavtalet är fackföreningens kärna. Ingen ska arbeta till sämre ersättning eller sämre arbetsvillkor än vad som står i kollektivavtalet.

Genom kollektivavtalet skyddas medlemmar mot godtycklig och orättvis behandling. Genom kollektivavtalet levererar vi arbetsfred och arbetsskyldighet i utbyte mot rimliga löner och bra arbetsvillkor.

Vi ska noga följa utveckling, rapportera från de projekt vi deltar i och alltid bevaka så att medlemmen får en så god arbetsmiljö och så hållbart arbete som möjligt. Vill du höra mer som medlem eller blivande medlem så ta gärna kontakt med era lokala gruppordförande eller huvudskyddsombud.

Arbetsmiljö

Vi arbetar kontinuerligt för en bättre arbetsmiljö.

Verksamheten skall utgå från att inga medlemmar skall riskera att skadas, vare sig fysisk eller psykiskt.

Vi ska aktivt medverka till att arbetsplatserna leder till personlig utveckling. Vi ska i god samverkan med företaget verka för en god arbetsmiljö följs både fysiskt och psykosocialt för våra medlemmar.Arbetet för att motverka psykosocial ohälsa skall vara prioriterad i verksamheten!

Vi ska bevaka att vi är representerade i alla forum som berör arbetsmiljön i någon form. Samverka med företaget med att kartlägga risker och brister samt bevaka att de åtgärdas snarast så att arbetsskadorna kan elimineras och att psykosocial ohälsa kan motarbetas i ett tidigt stadium. Vid varje förändring av organisation skall en risk och konsekvensanalys tas fram och följas upp som vi skall delta i.

För att nå våra mål så måste vi ha välutbildade och aktiva skyddsombud.

Läs gärna mer om arbetsmiljö och skyddsombudets roll på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där finns det vissa nätbaserade webbutbildningar man kan göra om man vill fördjupa sig.

Mer information och nyheter inom arbetsmiljö finns på:

Arbetsmiljölagen

Prevent

Dagens arbete

Arbetarskydd

IF Metall

Allmänfackligt arbete

Vi arbetar aktivt med allmänfackliga frågor.

IFMetall är fackförbundet som organiserar arbetstagarna inom produktion och underhåll på SSAB.  Järnbruksklubben, förkortas JBK, och består av ca 1450 medlemmar. Organisationen ser ut så här: Förbundet med huvudsäte i Stockholm, Avdelning 22 med centralort Nyköping, Klubben på SSAB och gruppstyrelser på Plåt, Logistik, Metallurgi samt Underhåll. Klubbordförande, Försäkringshandläggare och Studieansvarig utgår från klubbens expedition på Cypressen, Föreningsgatan. Bland de förtroendevalda finns ett antal heltidsfackliga, vars uppdrag är bl a Huvudskyddsombud, Försäkringshandläggare, Ordföranden på klubb och gruppnivå samt en Studieansvarig. Övriga finns ute på SSABs område. Vi nås lättast per telefon då vi inte alltid sitter på kontoret vid Bassänghuset Valsverket eller Fackbaracken vid Centrala förrådet. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.

Vad gör vi då? Förbundets stadgar säger att: ”Klubb har till uppgift att organisera medlemmar samt bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Klubben ska arbeta utifrån förbundets stadgar, beslut av kongress, förbundsstyrelse, avdelningens representantskap och avdelningsstyrelse samt i överensstämmelse med lagar och avtal.”

Klubbstyrelsen och de övriga förtroendevalda i klubben ska samverka för att genomföra det som i stadgarna definieras som klubbens uppgifter (§ 21). Mom. 2 Nedan beskrivs mer specificerat vad detta kan innebära i form av konkret verksamhet.

 • Att organisera alla på arbetsplatsen som ska tillhöra förbundet
  · Att träffa lokala kollektivavtal om arbets- och anställningsvillkor
  · Att se till att alla medlemmar får information om klubbens, avdelningens och förbundets verksamhet
  · Att ge medlemmarna möjlighet till facklig utbildning
  · Att se till att medlemmar med förtroendeuppdrag får utbildning för uppdraget
  · Att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren och hjälpa dem med arbetsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor
  · Att aktivt arbeta med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågorna på företaget
  · Att integrera arbetsmiljöfrågorna i det fackliga arbetet.
  · Att se till att avtal, lagar och anvisningar efterlevs
  · Att i övrigt se till att medlemmarna blir väl företrädda genom ett gott samarbete med avdelningen. · Se till att det finns ett fullständigt medlemsregister som fortlöpande uppdateras. Att samtliga förtroendevalda anmäls till avdelningen.
  · Lyssna på medlemmarna
  · Ge råd och stöd
  · Engagera medlemmarna i det fackliga arbetet

Det här är några av de frågor vi arbetar med. Vi förväntas även att delta i aktiviteter som förbundet och avdelningen kallar till.

Vårt kollektivavtal, Stål och metallavtalet, är en värdehandling och ett starkt skäl till att vara många medlemmar. Villkoren i det omförhandlas med jämna mellanrum, oftast är det giltigt 3 år. Det är förbundet som ansvarar för det och till sin hjälp har de valda representanter från våra arbetsplatser i landet, i en förhandlingsdelegation.

Klubben får förhandla lokala avtal, de kallas också kollektivavtal, för de gäller alla på arbetsplatsen. Vi får inte förhandla avtal som är sämre än det centrala avtalet. Ex på lokala avtal är Drift- och underhållslönesystem, komptidsbank, beredskapsersättning, arbetstidsbank, grupporganisation mm.

Alla medlemmar kan engagera sig genom att t ex ta ett förtroendeuppdrag som skyddsombud, försäkringsinformatör eller kontaktombud på sin arbetsplats.

Följ länkarna för att hitta information kring allmänfackliga frågor.

Medlemsportalen IF Metall   – Här hittar du info kring ditt medlemskap, utbildningar som du har gått eller om du vill gå nån och så finns kollektivavtalet att läsa på den inloggade sidan.

Aktuell information från IF Metall

Information kring Korttidsarbete

Semesterlagen

Arbetstidslagen

Lagen om anställningsskydd (LAS) 

Studieledighetslagen

Förtroendemannalagen

Med oss står du aldrig ensam

Idén med vår förening är att vi ska förbättra våra villkor på arbetsplatsen och i samhället.
Välkommen till Järnbruksklubben

Det händer på Järnbruksklubben